tullnomenklatur [Svenska]:

7900000000 80 ZINK OCH VAROR AV ZINK.

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL.

  • 7901000000 80 : Zink i obearbetad form
  • 7902000000 80: Avfall och skrot av zink
  • 7903000000 80 : Stoft, pulver och fjäll av zink
  • 7904000000 80: Stång, profiler och tråd av zink
  • 7905000000 80: Plåt, band och folier av zink
  • 7907000000 80 : Andra varor av zink

 

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.