tullnomenklatur [Svenska]:

8100000000 80 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL.

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL.

 • 8101000000 80 : Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot
 • 8102000000 80 : Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot
 • 8103000000 80 : Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot
 • 8104000000 80 : Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och skrot
 • 8105000000 80 : Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och skrot
 • 8106000000 80 : Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot
 • 8107000000 80 : Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot
 • 8108000000 80 : Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot
 • 8109000000 80 : Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och skrot
 • 8110000000 80 : Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot
 • 8111000000 80 : Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot
 • 8112000000 80 : Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, inbegripet avfall och skrot
 • 8113000000 80 : Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot

 

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.