tullnomenklatur [Svenska]:

2700000000 80 MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER.

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER.

 • 2701000000 80 : Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol
 • 2702000000 80 : Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet)
 • 2703000000 80 : Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad
 • 2704000000 80 : Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol
 • 2705000000 80: Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än petroleumgaser och andra gasformiga kolväten
 • 2706000000 80: Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet så kallad preparerad tjära
 • 2707000000 80 : Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna
 • 2708000000 80 : Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck
 • 2709000000 80 : Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral
 • 2710000000 80 : Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70|viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor
 • 2711000000 80 : Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten
 • 2712000000 80 : Vaselin; paraffin, mikrovax, "slack wax", ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade
 • 2713000000 80 : Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
 • 2714000000 80 : Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten
 • 2715000000 80 : Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, "cut backs")
 • 2716000000 80: Elektrisk energi